1 2 3

1

2

3

НОВИНИ

25.02.2019 г.

АКТУАЛНИ СНИМКИ НА СТРОЕЖА  - ФЕВРУАРИ 2019

resized_IMG_20190208_103420.jpgresized_IMG_20190208_103341.jpgresized_IMG_20190208_103432.jpg

09.10.2018 г.

АКТУАЛНИ СНИМКИ НА СТРОЕЖА  - ОКТОМВРИ 2018

resized_IMG-b0c4f8a69ce72c1bd2c1f08362de60a7-V.jpgresized_20180816_081607.jpgresized_20180918_112151.jpgresized_20181005_112054.jpgresized_IMG-5c24d7f9583623a6e721be5d5e48b03a-V.jpgresized_IMG-5debba1785f3ad4f94ab426793a16c32-V.jpgresized_IMG-2aecdc864930df36500ae78d43661059-V.jpgresized_IMG-9a083600a4fcf30438d3cec393890729-V.jpg

 

24.07.2018 г.

АКТУАЛНИ СНИМКИ НА СТРОЕЖА  - ЮЛИ 2018

 

resized_IMG-bd06c51666f7c0afcf88360b845233c4-V.jpgresized_20180618_150111.jpgresized_IMG_20180714_114742.jpgresized_20180702_132620.jpgresized_20180618_150118.jpgresized_20180625_082726.jpg

25.05.2018 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Дунав“АД, ЕИК 827182859, в качеството си на администратор на лични данни и изпълнявайки задълженията си съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейският парламент и на Съвета от 27.04.2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО – Общ регламент относно защита на личните данни, уведомява своите клиенти за следното:

1. Обработва следните категории лични данни на физически лица - акционери: три имена, ЕГН и  постоянен адрес (съгласно чл.179, ал.2 от ТЗ).

2. Основание за обработването: спазване на законово задължение на дружеството да поддържа актуална книга на акционерите.

3. Цел: поддържане на актуална книга на акционерите и архив на същата. Данните не се обработват за други цели.

4. Ограничаване на обработването: за целите на архива личните данни ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани.

5. Срок за съхранение на данните:  архивът се поддържа безсрочно.

6. Предоставяне на личните данни на трети лица: личните данни не се предоставят на трети лица, нито се трансферират на трети държави и международни организации. Те са третирани като строго поверителни и няма да бъдат споделяни.

7. Мерки за сигурност: личните данни се обработват и съхраняват съгласно приетите от дружеството Политика за защита на личните данни и Вътрешни правила за защита на личните данни и предвидените в тях организационни и технически мерки за сигурност (за повече информация Политиката за защита на личните данни е публикувана на сайта на Дунав АД ).

8. Право на информация и достъп: имате право да поискате копие от Вашите лични данни и право на достъп по всяко време.

9. Право на възражение: имате право на възражение срещу обработката на личните Ви данни.

10. Право на защита по съдебен и административен ред: в случай, че считате, че обработването на личните Ви данни нарушава разпоредбите на Регламента може да подадете жалба до Надзорния орган – Комисия за защита на личните данни, адрес:гр.София, бул. Проф. Цветан Лазаров 2. Упражняването на това право не пречи да търсите и съдебна защита по общия исков ред.

Данни за контакт на администратора:

„ДУНАВ“ АД, ЕИК 827182859

Адрес: гр.Русе 7004, ж.к.Локомотив, ул.Алея топола 6, вх.1, ет.1

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел. (082) 84 59 69

 

 23.05.2018 г.

Строително-монтажните работи по Сграда Дунав се изпълняват в срок.

Към дата 23.05.2018 строежът е на завършен първи етаж. 

resized_5.jpgresized_1.jpgresized_2.jpgresized_4.jpgresized_3.jpg

27.06.2017 г.

es_zname.jpglogo_BG-center.JPG

     На 26.06.2017 г. се проведе заключителна пресконференция по проект BG05M9OP001-1.002-0106 "ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ",
финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост.

  

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ  ПО

ПРОЕКТ  „ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ”

ДОГОВОР BG05M9OP001-1.002-0106-C02

Проектът се осъществява с финасовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от   Европейския социален фонд и  Инициативата за младежка заетост.

„ДУНАВ” АД

Гр. Русе, бул. Тутракан 22

гр. Русе, ул. Алея Топола № 6, бл. Божур

тел. 082/845800; 0887/410006

е- mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

www.dunav-ad.com

Бенефициентът „Дунав“ АД приключи дейностите по проект „Заедно можем повече“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от   Европейския социален фонд и  Инициативата за младежка заетост. Общата стойност на проекта е 356 410,00лв. Срокът на реализация е 10 месеца и с допълнително споразумение от 04.01.2017 г. този срок бе удължен с още 5 месеца.

Целта на проекта е активиране и интеграция в заетост на младежи до 29 години, които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, вкл. Не са регистрирани като безработни лица в Агенция по заетостта.

Специфичните цели на проекта са: 

  • Идентифициране и  мотивиране за активно поведение на пазара на труда на неактивни младежи от целевата група, с последващи дейности за включване в продължителна заетост, обучение или връщане в образование.
  • Улесняване на прехода от образование към заетост на младежите с неуспешна реализация на пазара на труда.
  •  Включване в обучение, първи/нов шанс за работа, както и  придобиване на професионални умения и квалификация или насочване към връщане в образователната система на младежите, които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, вкл. не са регистрирани като безработни лица в Агенция по заетостта.

 По проекта се предвиждаше на бъдат идентифицирани 100 (сто) младежи, които да изберат една от следните възможни „пътеки“ за активиране:

            - Връщане в образователната система;

            - Регистриране  в Дирекция Бюро по труда;

            - Насочване към включване в професионално обучение по  следните професии и специалности:

  • Професия Строител:
  • Специалност Мазилки и шпакловки;
  • Специалност Вътрешни облицовки и настилки;
  • Професия Машинен оператор:
  • Специалност Машини и съоръжения за заваряване;

 - Насочване към реализация на пазара на труда след успешно завършване на обучението за професионална квалификация.

За осъществяване на проекта бяха изпълнение следните дейности:

              -Идентифициране и активиране на младежи;

              -Предоставяне на мотивационно обучение;

              -Обучение за придобиване на професионална квалификация;

              -Наемане на работа на лицата от целевата група;

Идентифицирането на целевата група чрез индивидуалния подход на екипа от психолози и консултанти и отчитайки специфичните характеристики на всяко отделно лице спомогнаха за правилното им насочване към възможните пътеки, който предостави проекта.

Дейностите по проекта допринесоха за постигане на целите по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020 за подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, както и устойчивото интегриране на младите хора на пазара на труда.

Бенефициентът „Дунав” АД за периода на проекта постигна следните резултати:

              - Идентифицирани 100 лица от целевата група;

              - Преминали мотивационно обучение – 72 лица;

              - Върнати в образователната система – 28 лица;

              - Регистрирани в Дирекция Бюро по труда – 24 лица;

              - Преминали професионално обучение – 48 лица, от които:

                специалност „Мазилки и шпакловки“ – 12 лица,

               специалност „Вътрешни облицовки и настилки“ – 12 лица,    

              специалност „Машини и съоръжения за заваряване“–24 лица.

         - Наети на работа от целевата група – 40 лица във фирмите   „Дунав”АД и „ЕР ЕНД ТИ” ЕООД  - гр. Русе.

Успешно приключилите мотивационно и професионално обучение младежи получиха следните документи:

          -Сертификат за мотивационно обучение;

          -Удостоверение за професионално обучение;

          -Свидетелство за правоспособност по заваряване;

Бенефициентът „Дунав” АД – гр. Русе благодари за подкрепата на всички кметове на селата от област Русе, директорите на основни и средни училища, на служителите от Бюро по труда – гр. Русе, на Партнъора „ЕР ЕНД ТИ” ЕООД – гр. Русе, на екипа за организация и управление, на психолозите, консултантите и преподавателите, и на всички младежи включили се в проекта.

инж. Малинка Антонова – Ръководител проект 

resized_DSC01372.jpgresized_DSC01382.jpg


22.06.2017г.

es_zname.jpglogo_BG-center.JPG

ПОКАНА

ЗА   ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

 

УВАЖАЕМИ    ДАМИ  И ГОСПОДА 

„ДУНАВ“  АД – град  Русе Ви кани на пресконференция за ПРИКЛЮЧВАНЕ   на  Проект „Заедно  можем повече“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси ,“ 2014 -2020.

Проектът се осъществява във връзка  със сключен договор: BG05M9OP001-1.002-0106-C0с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,  съфинансирана от Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост.

На пресконференцията ще бъдат представени изпълнението на дейностите и резултатите от изпълнението на проекта.

Пресконференцията ще се състои в заседателната зала на ЦПО към „Дунав“ АД , ул. Алея топола №6,  бл. Божур на  26.06.2017г.  от  15.00часа.

ОЧАКВАМЕ  ВИ !

22.03.2017 

es_zname.jpglogo_BG-center.JPG

 

ПРОЕКТ:  BG05M9OP001-1.002-0106 ,,ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ‘‘

Вторите  две групи обучени младежи по проект BG05M9OP001-1.002-0106  „ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ”,  финансиран от Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост започнаха работа

         Бенефициентът на безвъзмездна финансова помощ по Договор BG05M9OP001-1.002-0106-С02 „ДУНАВ“ АД  проведе професионално обучение на 24 неактивни лица до 29 години – 12 курсиста по специалност „Вътрешни облицовки и настилки“, код по СППОО 5820306 и 12 курсиста по  специалност „Машини и съоръжения за заваряване“, код по СППОО 5210303.  Всички обучени положиха успешно изпитите си  по теория и практика, и им бяха издадени документи - Удостоверения за професионално обучение по професия Строител, специалност „Вътрешни облицовки и настилки” и Удостоверение за професионално обучение и Свидетелство за правоспособност по заваряване по професия Машинен оператор, специалност „Машини и съоръжения за заваряване”. Двадесет от младежите продължиха професионалната си реализация чрез заетост при Бенефициента  „Дунав” АД и  Партньора „ЕР ЕНД ТИ” ЕООД.

До приключването на проекта ще преминат мотивационно обучение още 8 неактивни младежи, които ще бъдат насочени и записани в Дирекция Бюро по труда.

 


15.12.2016 г.

es_zname.jpglogo_BG-center.JPG

ПРОЕКТ:  BG05M9OP001-1.002-0106 ,,ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ‘‘

Първите две групи обучени младежи по проект BG05M9OP001-1.002-0106  „ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ”,  финансиран от Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост започнаха работа

         Бенефициентът на безвъзмездна финансова помощ по Договор BG05M9OP001-1.002-0106-С01 „ДУНАВ“ АД  проведе професионално обучение на 24 неактивни лица до 29 години – 12 курсиста по специалност „Мазилки и шпакловки“, код по СППОО 5820305 и 12 курсиста по  специалност „Машини и съоръжения за заваряване“, код по СППОО 5210303.  Всички обучени положиха успешно изпитите си и им бяха издадени документи - Удостоверения за професионално обучение по професия Строител, специалност „Мазилки и шпакловки” и Удостоверение за професионално обучение и Свидетелство за правоспособност по заваряване по професия Машинен оператор, специалност „Машини и съоръжения за заваряване”. Двадесет от младежите продължиха професионалната си реализация чрез заетост при Бенефициента  „Дунав” АД и  Партньора „ЕР ЕНД ТИ” ЕООД.

От м.декември започна обучението на вторите групи младежи по специалности „Машини и съоръжения за заваряване” и „Вътрешни облицовки и настилки”, които след завършване ще имат възможност да се включат в заетост.

Другите дейности по проекта - връщане в образование и подпомагане  за намиране на работа чрез Бюрото по труда  продължават, и екипът на „Заедно можем повече” е в състояние  да подпомогне желаещите младежи да се включат. Всички, които проявяват интерес, могат да се обърнат към бенефициента „ДУНАВ“ АД на адрес  град Русе, ул. „Алея Топола“ №6, бл.“Божур“ на тел.: 082/845 800 0887098561, 0887410006. 


es_zname.jpglogo_BG-center.JPG

Дейностите по проект BG05M9OP001-1.002-0106 "ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ" продължават и желаещите за връщане в образование, подпомагане  за намиране на работа чрез Бюрото по труда  или за включване в професионално обучение по специалност „Машини и съоръжения за заваряване“ и специалност „Вътрешни облицовки и настилки“ могат да се обърнат  за записване или допълнителни въпроси към бенефициента „ДУНАВ“ АД, на адрес  град Русе, ул. „Алея Топола“ №6, бл.“Божур“ на тел.: 082/845 800; 0887098561; 0887410006 или през формата за контакти на сайта на "Дунав" АД. 


 15.09.2016

es_zname.jpglogo_BG-center.JPG

През месец септември стартираха първите две групи за професионално обучение по специалностите "Машини и съоръжения за заваряване" и "Мазилки и шпакловки" по проект по проект BG05M9OP001-1.002-0106 "ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ", финансирана от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Процедура "Активни", чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост

 

resized_P1050091.jpgresized_P1050119.jpgresized_P1050115.jpgresized_P1050107.jpgresized_P1050122.jpgresized_P1050110.jpgresized_P1050112.jpgresized_P1050120.jpgresized_P1050100.jpgresized_P1050121.jpgresized_P1050097.jpg


25.07.2016

 

es_zname.jpglogo_BG-center.JPG

Информационна кампания по проект BG05M9OP001-1.002-0106 "ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ", финансирана от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Процедура "Активни", чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост.


17.06.2016 г.

     На 14.06.2016 г. се проведе пресконференция по проект BG05M9OP001-1.002-0106 "ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ",
финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост.

   Бенефициентът "Дунав" АД   представи на присъстващите информация за целите, начина на изпълнение и очакваните резултати по проекта. 

1.jpg2.jpgDSC00636.JPG


12.06.2016г.

Уважаеми дами и господа,
"Дунав" АД Ви кани  да присъствате на пресконференция по 
проект BG05M9OP001-1.002-0106 "ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ",
 финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", 
чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост. 

pokana_Dunav_AD.JPG

 


30.05.2016г.

Уважаеми дами и господа,
"Дунав" АД - гр. Русе обявява публична покана с предмет
"Избор на изпълнители за длъжността „Психолог" по договор по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014 – 2020 г., Процедура „Активни" BG 05М9OР001-1.002-0106-С01 „ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ"": Психолог по Дейност 1. „Идентифициране и активиране на младежи" и Психолог по Дейност 2.„Предоставяне на мотивационно обучение" по договор по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014 – 2020 г., Процедура „Активни" BG 05М9OР001-1.002-0106-С01 „ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ" с две обособени позиции:

Обособена позиция №001 Психолог по Дейност 1. „Идентифициране и активиране на младежи";

Обособена позиция №002 Психолог по Дейност 2. „Предоставяне на мотивационно обучение".

Срокът за подаване на оферти е до 16.00 ч. на 07.06.2016 г. в
гр.Русе, на бул.Тутракан 22.

Цялата документация може да бъде намерена тук:


 12.05.2016г.

На 12.05.2016 г. "Дунав" АД откри обект: " Изпълнение на Инженеринг  - проектиране и изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по  Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Обособена позиция 1 "Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. Яна войвода 1, бл. Райна Княгиня". На официалната церемония присъства кмета на гр. Русе Пламен Стоилов и  Лиляна Павлова - министър на регионалното развитие и благоустройство. 

resized_P1040766.jpgresized_P1040764.jpgresized_P1040740.jpgresized_P1040746.jpgresized_P1040752.jpgresized_P1040762.jpg

 


01.04.2016г.

es_zname.jpglogo_BG-center.JPG

На 01.04.2016 г. „Дунав” АД  стартира изпълнението на проект „ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ” BG05M9OP001-1.002-0106

на стойност  356 410,00 лв., 327 505,15 лв. са средства от  ЕСФ и 28 904,85 лв.  от национално финансиране.

Целта на проекта е активиране и интеграция в заетост на младежи до 29 години.

Дейностите по проекта са:

-        Идентифициране на младежите;

-        Провеждане на мотивационно обучение;

-        Насочване към завършване на образование;

-        Обучение по професионална квалификация  за част от професия „Строител” или „Заварчик” с последващо наемане на работа;

-        Насочване към Бюрото по труда за подпомагане намирането на работа;

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост.